20-10-2012

20-10-2012

08-10-2012

08-10-2012

Bao-fang`s Hong-se Si-Chou Chi Shao
TÆVE Rød
Født den 01-10-2012
Far: Lie-Wu
524g
20-10-2012 vægr 1860g